O KLUBIEKATALOG
NAGRÓD
PRODUKTY
PREMIOWANE
AKTUALNOŚCIREGULAMINKONTAKT

Regulamin Industrial Club 3M


I.    Postanowienia Ogólne

1.    Industrial Club 3M to miejsce stworzone z myślą o nabywcach wybranych produktów z działów 3M: Materiały Ścierne i Taśmy i Kleje (dalej zwane łącznie „Produktami”). Wraz z przystąpieniem do Industrial Club 3M, członek klubu („Członek Klubu”) otrzymuje możliwość  skorzystania z przygotowanej specjalnie dla Członków Klubu oferty nabycia produktów znajdujących się w katalogu nagród na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie (zwanych dalej „Nagrodami”). Aktualny katalog Nagród dostępny będzie na Platformie (w znaczeniu nadanym temu terminowi w art. II ust. 1 pkt b) poniżej).

2.    Industrial Club 3M organizowany jest przez 3M Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach przy al. Katowickiej 117, 05-830 Nadarzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014836, której kapitał zakładowy wynosi 41.634.480,00 PLN i która posługuje się numerem NIP: 527-02-04-212 (dalej „3M” albo „Organizator”), z tym, że prowadzenie działań operacyjnych związanych z prowadzeniem przez 3M Poland Industrial Club 3M  powierzone zostało spółce  MPL Verbum S.A. . z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45a (dalej „VERBUM”).

3.    Industrial Club 3M działa od dnia 01.07.2015 r. do dnia 31.12.2017 roku z możliwością kontynuacji.

4.    Industrial Club 3M prowadzony jest na terytorium Polski.

5.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.industrial-club.pl

II.    Usługi świadczone za pośrednictwem strony www.industrial-club.pl i wymogi techniczne
1.    Za pośrednictwem strony www.industrial-club.pl, 3M świadczyć będzie następujące usługi:

a)    dostęp do treści i informacji dotyczących Industrial Club 3M;
b)    możliwość zamawiania Nagród, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
c)    możliwość zakładania przez Członków Klubu Konta na stronie www.industrial-club.pl.

2.    W celu skorzystania z usług dostępnych na stronie www.industrial-club.pl konieczne jest:
a)    założenie przez Członka Klubu Konta na stronie www.industrial-club.pl
b)    spełnienie warunków koniecznych dla uzyskania statusu Członka Klubu określonych w niniejszym Regulaminie
3.    Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony www.industrial-club.pl wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a)    przeglądarki internetowe:

  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 15.0 lub wyższej z włączoną obsługą apletów JavaScript i cookies.

b)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
c)    dostęp do Internetu.

III.  Członkostwo w Industrial Club 3M

1.    Członkiem Klubu może zostać przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431  Kodeksu cywilnego  oraz – w przypadku spółki cywilnej – wspólnicy spółki cywilnej prowadząca/cy działalność gospodarczą, który:
a) nie jest dystrybutorem Produktów (tj. nie nabywa ich celem dalszej odsprzedaży),
b). wejdzie na platformę internetową pod adresem www.industrial-club.pl („Platforma”) i dokona rejestracji  poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na tejże Platformie, i
c) zaakceptuje niniejszy Regulamin (klikając w odpowiednie okno na Platformie).

2.    Procedura logowania i rejestracji jest opisana na Platformie.

3.    Po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 1 dla Członka Klubu zostanie otwarte indywidualne konto („Konto”) na Platformie; dostęp do Konta umożliwiający dokonywanie na nim operacji ma wyłącznie Członek Klubu (lub osoba przez niego wskazana w procedurze rejestracji). Wgląd do Konta (jednakże bez żadnej możliwości dokonywania na nim operacji) będzie mieć 3M i VERBUM, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania przez VERBUM czynności technicznych (polegających na zapewnieniu należytego funkcjonowania Konta).

IV. Zasady zamawiania  Nagród

1.    Każdy Członek Klubu, który dokona zakupu Produktów pochodzących od Organizatora, może (jeśli spełni warunek wskazany w ust. 2 poniżej) otrzymać w ramach członkostwa w Industrial Club 3M, punkty (dalej zwane „Punktami”) przypisane dla każdego Produktu oraz liczone od ilości zakupionych Produktów. Dodatkowo, 3M może przydzielać Punkty na odrębnie wskazanych warunkach - każdorazowo informacja o tych warunkach umieszczana będzie na Platformie.

2.    Przydzielanie Punktów odbywać się będzie na podstawie faktur zakupowych – przy czym na skanach tychże faktur powinna być niewidoczna nazwa podmiotu, od którego Członek Klubu nabył Produkt/y i cena, po której nabył Produkt/y. Rejestracja faktur powinna się odbyć w terminie do 30 dni od zakupu Produktów. Po tym terminie przesłane faktury zakupowe nie będą brane pod uwagę. Aby otrzymać Punkty należy przesłać skan faktury przez platformę internetową  lub kopię faktury pocztą/kurierem na adres MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a; 61-626 Poznań, potwierdzającej nabycie Produktów. 3M zastrzega sobie prawo do kontroli przesłanych skanów i kopii faktur w celu potwierdzenia ich prawdziwości, z wystawcą faktury VAT. W przypadku wątpliwości 3M jest  uprawniona do wstrzymania się z naliczeniem Punktów do momentu wyjaśnienia powstałych wątpliwości lub złożenia wyjaśnień przez Członka Klubu. W przypadku powstania takich wątpliwości Członek Klubu zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres wskazany w profilu Członka Klubu na Koncie o tym fakcie oraz o fakcie wstrzymania naliczania Punktów wynikających z uwzględnienia ilości produktów wskazanych na fakturze budzącej wątpliwości oraz, ewentualnie, poproszony tą samą drogą o złożenie wyjaśnień).

3.    Przyznane Punkty będą widoczne na Koncie w terminie 3 Dni Roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dnia otrzymania przez VERBUM skanu faktury.

4.    Przesyłanie faktur będzie możliwe do dnia 30.11.2017. Po tym terminie przesłane faktury zakupowe nie będą brane pod uwagę.

5.    Członek Klubu może wymienić  przyznane Punkty na Nagrody. Wskazanie wybranych Nagród odbywać się będzie poprzez formularz dostępny na Platformie po zalogowaniu się Członka Klubu do Konta. Jeden formularz może objąć jedną lub kilka Nagród o ile suma Punktów zgromadzonych przez Członka Klubu w chwili składania formularza jest co najmniej równa sumie wartości punktowej wszystkich wskazanych Nagród.

6.    Członek Klubu może wymienić  przyznane Punkty na Nagrody do dnia 31.12.2017, po tym terminie, wszystkie przyznane Punkty zostaną anulowane.

7.    Dostawa Nagród dokonywana będzie przez VERBUM potwierdzeniem wydania Nagrody Członkowi Klubu będzie dokument WZ. 

8.    Każdorazowo po złożeniu formularza na Nagrodę/Nagrody, Członek Klubu otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożonego formularza  – na wskazany w profilu Członka Klubu na Koncie adres poczty elektronicznej.

9.    3M zastrzega sobie prawo do stałej i ciągłej zmiany Produktów i oferty Nagród oraz aktualizowania ich wartości punktowej. Zmiana wartości punktowej nie dotyczy formularzy przyjętych do realizacji.

10.    Odpowiedzialność za prawidłowe dane do wysyłki i ewentualne konsekwencje finansowe oraz opóźnienia dostawy Nagród wynikające z błędnego podania adresu ponosi Członek Klubu.

11.    W momencie składania formularza przez Członka Klubu, następuje automatyczne pomniejszenie stanu ilości Punktów na Koncie w ilości odpowiadającej wartości punktowej zamawianej Nagrody lub Nagród. Brak wystarczającej ilości Punktów powoduje niemożność zakończenia procesu składania formularza.

12.    Członek Klubu zobowiązany jest do odpowiedniego rozliczenia podatkowego otrzymanych nagród w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

V. Tryb dostawy

1.    Członek Klubu  ma prawo do wyboru następujących form wysyłki i odbioru Nagród:
a.    Kurier – odbiór osobisty przez Członka Klubu od kuriera, pod wskazanym przez Członka Klubu adresem.
b.    e-mail (w przypadku Nagród mających postać elektronicznego vouchera).

2.    Kurierzy mają obowiązek dostarczyć Nagrodę  do lokalu Członka Klubu  wyłącznie gdy waga paczki nie przekracza 30 kg. W przypadku Nagród  o większej wadze bądź dużych gabarytach paczka może zostać dostarczona pod budynek znajdujący się w adresie dostawy.

3.    Termin dostawy Nagród wynosi 21 Dni Roboczych od dnia złożenia formularza ze wskazaną/ymi Nagrodą/Nagrodami. W przypadkach szczególnych, jeśli dostępność danej Nagrody ulegnie zmianie, po złożeniu zamówienia, Członek Klubu otrzyma informację o nowym terminie dostawy Nagrody. O ile w terminie 3 Dni Roboczych, Członek Klubu nie prześle na adres: jakub.szymanski@verbum.com.pl informacji o niezaakceptowaniu nowego terminu dostawy Nagrody (co jest równoznaczne z anulowaniem formularza wskazującego na daną Nagrodę), uznaje się, że go zaakceptował. W przypadku anulowania formularza lub jego części, zgodnie z niniejszym ust. 3, Punkty w ilości odpowiadającej wartości punktowej Nagród, z nabycia których Członek Klubu zrezygnował anulując formularz lub jego część, zostaną zwrócone na stan Konta Członka Klubu. Zwrot Punktów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w terminie 2 Dni Roboczych od dnia przesłania na adres mailowy wskazany w niniejszym ust. 3 informacji o niezaakceptowaniu nowego terminu dostawy.

4.    W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Nagród,  objętych jednym formularzem, VERBUM może samodzielnie zdecydować o podziale wskazanych Nagród na mniejsze przesyłki.

VI. Procedura reklamacyjna

1.    Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, Członkom Klubu przysługuje możliwość składania reklamacji w związku z uczestnictwem w Industrial Club 3M.
2.    Reklamację należy zgłaszać:
a.    drogą elektroniczną w zakładce „Kontakt” przez wypełnienie formularza reklamacyjnego, albo
b.    pisemnie, listem poleconym lub kurierem, na adres: MPL Verbum S.A.;, ul. Szelągowska 45a; 61-626 Poznań najpóźniej w terminie  14 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji, a w przypadku reklamacji związanej z Nagrodą - w terminie 14 dni od otrzymania Nagrody.

3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora w terminie 7 Dni Roboczych od dnia: zgłoszenia reklamacji – jeśli została zgłoszona w formie wskazanej w ust. 2 pkt a) powyżej albo doręczenia pisma na adres VERBUM, w przypadku zgłoszenia reklamacji otrzymania przez Organizatora reklamacji przesłanej zgodnie z ust. 2 pkt b) powyżej. Reklamacje przesłane po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, nie będą rozpatrywane. O decyzji komisji reklamacyjnej, Członek Klubu zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja komisji reklamacyjnej jest ostateczna.

4.    W przypadku ujawnienia się wad Nagród, do trybu realizacji roszczeń związanych z wadami Nagród zastosowanie mieć będą postanowienia gwarancji doręczonej wraz z Nagrodą (dotyczącej danej Nagrody).  W odniesieniu do wad Nagród, wyłącza się przepisy o rękojmi (art. 556 i n. kodeksu cywilnego).  .
 
VII. Wygaśnięcie członkostwa w Industrial Club 3M

1.    Członkostwo w Industrial Club 3M wygasa z dniem zakończenia prowadzenia przez Organizatora Industrial Club 3M. O zamiarze przedłużenia prowadzenia przez Organizatora Industrial Club 3M, 3M Poland powiadomi Członków Klubu, drogą elektroniczną z co najmniej 3 - miesięcznym wyprzedzeniem.

2.    Członkostwo w Industrial Club 3M wygasa również w przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o pozbawieniu członkostwa Członka Klubu. Decyzja taka może zostać podjęta w przypadku:

a.    naruszenia dobrego imienia i renomy (goodwill), jak również wizerunku Organizatora (lub grupy kapitałowej, do której Organizator należy),
b.    naruszenia (co najmniej dwukrotnie) postanowień niniejszego Regulaminu.

3.    W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o pozbawieniu członkostwa, Członek Klubu zostanie powiadomiony o tej decyzji na piśmie. W takim przypadku członkostwo wygasa z dniem doręczenia Członkowi Klubu pisma z decyzją o pozbawieniu członkostwa. W takim przypadku, Punkty zgromadzone na Koncie ulegają umorzeniu z tym samym dniem.

4.    Członkostwo w Industrial Club 3M wygasa również na skutek jego wypowiedzenia przez Członka Klubu. Członek Klubu może wypowiedzieć członkostwo z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie członkostwa może zostać dokonane drogą elektroniczną poprzez zakładkę „Korespondencja” lub na piśmie listem poleconym lub kurierem na adres: MPL Verbum S.A. ul. Szelągowska 45a; 61-626 Poznań. W okresie wypowiedzenia, Członek Klubu może wykorzystać Punkty zgromadzone na Koncie na zakup Nagród. Z dniem upływu okresu wypowiedzenia, niewykorzystane Punkty zostaną umorzone.
 
VIII. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przetwarzanych w ramach Programu Industrial Club 3M jest Organizator.

2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego prowadzenia Programu Industrial Club 3M, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym umożliwieniu uczestnictwa w Programie Industrial Club 3M zgodnie z przedstawionymi w niniejszym Regulaminie warunkami udziału, nabywaniu Nagród w zamian za zebrane przez Członków Klubu Punkty,  a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

3.    Dane osobowe Członków Klubu, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, mogą być ponadto przetwarzane przez 3M w celu realizacji działań marketingowych.

4.    W przypadku wyrażenia przez Członków Klubu odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Organizator może przesyłać takie informacje.

5.    Członkowie Klubu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.    Podanie danych osobowych przez Członków Klubu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Programie Industrial Club 3M na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.    Członkowie Klubu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8.    3M nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Członka Klubu niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację lub brak powiadomienia o zmianie danych.

9.    Podany przez Członka Klubu adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej z realizacją Programu Industrial Club 3M. Członek Klubu zobowiązuje się do zaktualizowania adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany.

IX. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty wskazanej w zmienionym Regulaminie umieszczonym na Platformie, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 30 dni.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 

Produkty premiowane - Materiały Ścierne
Rozmiar pliku 95.49 kB
Produkty premiowane - Taśmy i Kleje
Rozmiar pliku 82.66 kB
Regulamin Industrial Club
Rozmiar pliku 98.3 kB